Mogućnosti dizajna interijera u suvremenom stilu (60

Unutarnjidizajnapartmanausuvremenomstilupredstavljaprolaznostvremenaitehnološkinapredak.Unašemsvijetu,kojiserazvijatakobrzodačovječanstvonemanivremenazapromatranjepostignućanasvimpodručjima,najnovijetehnologijepostalesuglavnakomponentauunutrašnjostiapartmana,kuća,vikendicaipenthousea.

Klasičnidizajnstanovaoddavninedajenačinmoderniminovimstilovima.Suvremeniinterijertakođertrebaodražavatiindividualnostikaraktersvogvlasnika,anekiukrasnipeharimogusepredstavitiuklasičnomstilukojidonosidodiršarmaišikusobu.Apartmaniumodernomstilunebismjelibitiudobniiudobnizavlasnika,većidovoljnofunkcionalni,odgovarajućiritmuitrendovima21.stoljeća.Zatakavdizajnavangarda,kojajeprisutnauklasičnomstilu,jeizvanzemaljac,aliunekimdetaljimaklasičanseodražavausadašnjosti.Uostalom,svatkoznajednostavnuistinudajenovazaboravljenastara.Dakle,klasičnidizajnapartmanačestojeosnovazastvaranjemodernoginterijera.

Studioapartmanumodernomstiluuređenjeutoplimisvijetlimbojama,štočiniprostraniprostorprostraniji.

Moderandnevniboravakpovezanjesblagovaonicom.Ormarićnonamjeąteninamještajizgledajuzajednosfunkcionalnimmodularnimnamještajemoddrva.

DnevniboravakumodernomstiluuobičnomgradskomstanuuBelgorodu.

Uovomčlanku,pročitajte:

 • 1Modernaunutrašnjostinjegovipravci
 • 2Osnovneiopćeznačajkemodernogstila
 • 3KuhinjaiblagovaonicaustiluArtDeco.video
 • 4Interijerurbanihapartmanaikućazaodmorusuvremenomstilu

Modernaunutrašnjostinjenismjerovi

Modernidizajnapartmanauključujenekolikostilova:

 1. Smjertehnopostojirelativnokratko,pojavioseprijeotprilike30godina.Svinjezinidetaljiuunutrašnjosti,onprenosiraspoloženjeiopćestanjeuvrijemekadajepostojalaglobalnainformatizacija.Dizajniuređenjeapartmanaustilupogodanzaljudeizuzetnojeizuzetanispecifičan,kaoiinterijerpodsjećanakrižizmeđunoćnomklubu,garažiilidrugimnebašzastanovanje.Mnogiljudineodabiruovumogućnostzbogsvojeneozbiljnostiiekstravagancije.Glavnimaterijaliustvaranjuzajedničkeatmosferesumetalistaklo.Dizajnzidovaustilutechnakarakteriziraglatke,ravneijasnelinije.Važandetaljjeosvjetljenje,štopodsjećanareflektoreunoćnimklubovima.

  Modernistilstavljanaprijedstrogezahtjevezafunkcionalnostinterijera.Sobabitrebalabitiopremljenasvimpotrebnimnamještajem,aliostatiprostranainezamrznuta.

  Dizajnprojektagostinjskesobeustilutechno.

 2. Moderandizajninterijerastanovaustiluminimalizmasetemeljinapaletepastelnihboja,kaoštosubež,siva,bijela,idrugi.Usobiovogtipanemasvijetle,blještaveakcentikojinaređujupozornost.Osnovnikonceptminimalizmajeminimalnakoličinanamještajaimaksimalniprostorisloboda.Uređenjezidovaustanu,napravljenouovomstilu,svedenojenanajmanjumogućumjeruiliodsutno.Nekepojedinostiuinterijeruizrađenesuuklasičnomstilu.Laconskiobliciiizravnilikovitakođersusastavnidiominimalizma.Ovajstil,kaouklasičnomstilu,idealanjekakobiseformaliziratidizajnuredzastanzaposlovneosobe.

  Modernidnevniboravakuminimalističkomstilu.

  Stilminimalizmaneprepoznajesuvišneelementepajeidealanzadizajnmalihstanova.

 3. Dizajnstanaumodernomhigh-techstilukarakterizirahladneboje.Bojekaoštosusrebro,bijela,crna,idealnazapaletuustiluvisoketehnologije.Alinemojtezaboravitinasjajneakcente,kojisigurnomorajubitiprisutniusobiovevrste.Stilhi-techsečestouspoređujesdizajnom,napravljenimuklasičnomstilu.

  Gostsobauhigh-techstilu.Funkcionalanipraktičandizajnsuvremenoginterijera.

  Imitacijatekućihmetalnihkapljicanazidupostalajejedanodnajčešćihukrasnihelemenatauhigh-techstilu.

 4. Art-decostiljenajprikladnijizakreativneljude.Njegovesvijetleboje,neobičneikreativnedetalje,ekskluzivnisuveniridovodedozubnoginteresa.Modernidizajnjednosobnihapartmanaili,obrnuto,luksuznidvorac,dizajniranuovomstilu,čestouključujeelementerazličitihkultura,bilodajeleopardobojenpoklopacilišikJapanskivaza.Činisedasesvespajaujednu,alitakoskladnucjelinu.

  Artdecostilvolikontrasti.Svijetlecvjetovitrešnjeizgledajudobroupozadinisvjetlosnihtonovabež.

Osnovneiopćeznačajkesuvremenogstila

Onemogurazlikovatitakveosobineprilikomuređenjasobesmodernimdizajnom:

 1. Moderna,kaoiklasična,dizajnapartmanakarakteriziraprisutnostjasnihiravnihlinija,aliistodobnokrivuljeisprekidanihlinijaskladnoseuklapajuutakavinterijer.
 2. Svebitrebaloučinitipriličnojednostavnoisažeto,alibezgubitkafunkcionalnostiivelikogprostora.Vjerojatnojeprostorjedanodnajvažnijihzahtjevazadizajninterijera,jerživimoudobuslobodeinapretka.
 3. Zanimljivouklapanjeuovajdizajnjezavršetakmetala,kroma,sjajaidrugihmaterijala.Zahvaljujućinekimdizajnerskimtrikovimaunutarnjiprostormožesevizualnopovećatiismanjiti.
 4. Posebnupozornosttrebaposvetitirasvjeti.Morapostojatimnogosvjetla!Doslovnomoraproćisobusasvihstrana.Preporučaseukrašavanjeprozoraštojejednostavnijeijednostavnije,atoćebitinajboljezanajmanjutekućutkaninu,kaoštosuorgulja,tele,veo,viskoza,svila,lan,itd.Nesamodaćeprostorispunitiprirodnimsvjetlomvećivizualnopovećati.

Jednaodnajvažnijihkomponentijepaletabojainijansikojesenalazeumodernominterijeru.

Stilmodernihinterijera,izrađenihusivimbijelimbojama,naglašavapravilnoodabranurasvjetu.

Stvarniukrassuvremenoginterijerasuogledala.

Bojesemogumijenjati,urasponuodpastelnihtonova,kojesusvojstveneinterijerauklasičnomstilu,azavršavajusvijetlimmješavinama.Glavnastvarjedasverješenjebojatrebabitiuharmonijijednisdrugima.Nemojtesebojatieksperimentiratipriodabirumaterijalazazavršnuobraduiostalihpojedinostiprilikomizradejedinstvenogizgledavašegstana,štoćeodgovaratiinternomstanjusvogvlasnika.

Primjerdiskretneilaconicdizajninterijeraumodernomstilu.

LuksuznaspavaćasobaumodernomstiluuseoskomdomuuAustriji.

KuhinjaiblagovaonicaustiluArtDeco.video

Interijergradskihapartmanaikućazaodmorusuvremenomstilu

LEAVE ANSWER